Український космос: Змін не передбачається

В закладки

Этот пост был взят с Facebook-страницы Андрея Колесника, отлично описывающего украинские космические реалии. Перевод текста на русский язык в комментариях опубликовал Андрей Марков, за что ему огромное спасибо. 

На вимогу законодавства про державну службу відбувся Публічний звіт Голови Державного космічного агентства за 2018 рік (письмовий текст можна знайти тут).

Це був перший за повноцінний рік на посаді Голови оскільки минулий звіт проходив тільки через півроку після призначення, текст якого доступний тут.

Під час нинішнього були оголошені тези, які транслювались інтернет-виданням Цензор.нет

1) Российские комплектующие для украинских ракет
2) В 2018 году в Украине более 312 тонн твёрдого ракетного топлива ушло на утилизацию
3) Новые аппараты для украинской системы спутниковой связи
4) Возможность создания космодрома для малых и среднемалых ракет в Украине
5) В 2018 году предприятия космической отрасли Украины экспортировали продукции более чем на $100 млн

Після ознайомлення зі всім представленим обсягом інформації дозвольте зупинитись на окремих висновках:

1. На законодавчому рівні на противагу сучасним світовим тенденціям, прикриваючись нібито світовою практикою та порадами європейських експертів, продовжувались спроби повернення ліцензування космічної діяльності, а також запровадження державного регулювання у сферах Дистанційного зондування Землі та супутникової навігації.

2. На програмному рівні 2018 рік фінансувався з порушенням українського космічного законодавства: попередня програма (2013-2017) закінчилась, тоді як наступна (2018-2022) так й не була прийнята. Таким чином, контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів за 2018 рік не може бути застосований, наприклад спираючись на оцінку досягнення програмних цілей.

3. Основні завдання, якими уповноважено займатись ДКА, згідно з Положенням про нього так й не виконувались протягом 2018 року (див. п.3).

Мова йде насамперед, про «забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері космічної діяльності» (п.3.1) – Від необхідності в Україні мати Державну космічну політику відмахуються як від набридлих мух, а те що реалізується ніяк не можна пов’язати з тим чого в природі не існує.

А також про «надання підтримки в підготовці та реалізація міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору» (п.3.2) — На рівні держави вже багато років відсутні СПІЛЬНІ проекти зі спільним фінансуванням з іншими країнами світу. Закінчилась безрезультатно друга (десятирічна) Рамкова угода зі США, яку так й нічим не наповнювали, а також не намагались навіть спромогтись подовжити.

4. Основні види космічної діяльності, які перелічені в Законі України «Про космічну діяльність», продовжують залишатись дискримінованими або їх тлумачення зовсім інше ніж у світовій практиці.

Так, безпосередньо наукові космічні дослідження у 2018 році не фінансувались взагалі (до речі, як його не було у 2017, так й не передбачається у 2019).

Поняття «створення та застосування космічної техніки» у нас вже давно втратило той сенс, який в нього вкладає світова космічна спільнота – «for RESEARCH PURPOSES». Заради справедливості можна все ж сказати про якусь частку — 10,6% від фінансування Програми.

А щодо «використання космічного простору» взагалі одна лише цифра, там де можна її порахувати, вказує на ту прірву, яка нас розділяє від іншого космічного світу.
Наші майже 100% державні проти 18% державних і 82% приватних коштів, які у цю сферу вкладається «за бугром» (вибачте за радянський жаргон, який наразі такий доречний).  При цьому наше Державне космічне агентство поводиться нібито очолює холдингову компанію на кшталт «Укрборонпрому», а не є центральним органом виконавчої влади.

5. Вже декілька років у нашій державній владі основним критерієм ефективної роботи є підняття по сходинкам у різноманітних світових рейтингах (про що щорічно рапортують).

У сфері космічної діяльності України такого взагалі не існує. Не через те, що такі підсумкові таблички відсутні у світі – зовсім ні – а тому що там сліди нашої держави й годі шукати (їх там немає — на відміну від колишніх сусідів по совковій комунальній квартирі – Білорусі чи Азербайджану, або по соціалістичному поверху – В’єтнаму).

Наші космічні чиновники продовжують вперто вважати, що основним критерієм космічної діяльності держави мають бути не успіхи у дослідженні та використанні космічного простору по напрямкам – а рівень відрахування державними підприємствами коштів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

Головний Висновок:

Космічна Україна продовжує політику самоізоляції що стосується міжнародної співпраці на рівні держав (мабуть, потрібно все ж таки припиняти витрачати бюджетні кошти на «космічний туризм» вітчизняних очільників космосу), тоді як її зусилля зосереджуються на обслуговування державних підприємств, яке, у певній мірі, вважається більш важливим ніж довгострокові інтереси держави.

Читайте більше на Facebook-сторінці автора.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

19
Войдите, чтобы видеть ещё 24 комментария, участвовать в обсуждении и не видеть рекламу.
Starman
Вечность назад

Прошу прощения, что пользуюсь Гугл-переводчиком, но, возможно, кому-то из русскоговорящих тоже будет интересно прочесть эту статью. Попытался немного поправить очевидные ошибки робота, в силу своего понимания. Не владею украинским, соответственно, мои поправки могут вносить ещё больше ошибок. "Отнеситесь с пониманием". Итак: По требованию законодательства о государственной службе состоялся Публичный отчет Председателя Государственного космического агентства по 2018 (письменный текст можно найти здесь). Это был первый за полноценный год в должности Председателя, поскольку прошлый отчет проходил только через полгода после назначения, текст которого доступен здесь. Во время нынешнего были объявлены тезисы, которые транслировались интернет-изданием Цензор.нет 1) Российские комплектующие для украинских ракет 2) В 2018 году в Украине более 312 тонн твёрдого ракетного топлива ушло на утилизацию 3) Новые аппараты для украинской системы спутниковой связи 4) Возможность создания космодрома для малых и среднемалых ракет в Украине 5) В 2018 году предприятия космической отрасли Украины экспортировали продукции более чем на $ 100 млн После ознакомления со всем представленным объемом информации позвольте остановиться на отдельных выводах: 1. На законодательном уровне, в противовес современным мировым тенденциям, прикрываясь якобы мировой практикой и советами европейских экспертов, продолжались попытки возвращения лицензирования космической деятельности, а также введения государственного регулирования в сферах Дистанционного зондирования Земли и спутниковой навигации. 2. На программном уровне 2018 финансировался с нарушением украинского космического законодательства: предварительная программа (2013-2017) закончилась, тогда как следующая (2018-2022) так и не была принята. Таким образом, контроль за эффективным расходованием бюджетных средств за 2018 не может быть применен, например, опираясь на оценку достижения программных целей. 3. Основные задачи, которыми уполномочен заниматься ДКА, согласно Положению о нем, так и не выполнялись в течение 2018 (см. П.3). Речь идет прежде всего об «обеспечении формирования и реализация государственной политики в сфере космической деятельности» (п.3.1) - от необходимости в Украине иметь Государственную космическую политику отмахиваются как от надоевших мух, а то, что реализуется, никак нельзя связать с тем чего в природе не существует. А также о «оказание поддержки в подготовке и реализация международных проектов в сфере исследования и использования космического пространства» (п.3.2) - на уровне государства уже много лет отсутствуют ОБЩИЕ проекты с общим финансированием с другими странами мира. Закончилось безрезультатно другое (десятилетнее) Рамочное соглашение с США, которое так и ничем не наполняли, а также не пытались даже суметь продолжить. 4. Основные виды космической деятельности, перечисленные в Законе Украины «О космической деятельности», продолжают оставаться дискриминируемыми или их толкования совсем другие, чем в мировой практике. Так, непосредственно научные космические исследования в 2018 году не финансировались вообще (кстати, как его не было в 2017, так и не предвидится в 2019). Понятие «создание и применение космической техники» у нас уже давно утратило тот смысл, который в него вкладывает мировое космическое сообщество - «for RESEARCH PURPOSES». Справедливости ради можно, все же, сказать о какой-то доле - 10,6% от финансирования Программы. А по «использованию космического пространства» - вообще одна только цифра, там где можно ее посчитать, указывает на ту пропасть, которая нас разделяет от другого космического мира. Наши почти 100% государственные против 18% государственных и 82% частных средств, в эту сферу вкладывается «за бугром» (простите за советский жаргон, который сейчас уместен). При этом наше Государственное космическое агентство ведет, якобы, возглавляет холдинговую компанию вроде «Укрборонпрому», а не является центральным органом исполнительной власти. 5. Уже несколько лет в нашей государственной власти основным критерием эффективной работы является поднятие по ступенькам в различных мировых рейтингах (о чем ежегодно рапортуют). В сфере космической деятельности Украины такого вообще не существует. Не потому, что такие итоговые таблички отсутствуют в мире - вовсе нет - а потому что там следы нашего государства и не найти (их там нет - в отличие от бывших соседей по совковой коммунальной квартире - Беларуси или Азербайджана, или по социалистическому этажу - Вьетнама). Наши космические чиновники продолжают упорно считать, что основным критерием космической деятельности государства должны быть не успехи в исследовании и использовании космического пространства по направлениям - а уровень отчисления государственными предприятиями средств в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды. Главный Вывод: Космическая Украина продолжает политику самоизоляции, что касается международного сотрудничества на уровне государств (видимо, нужно все же прекращать тратить бюджетные средства на «космический туризм» отечественных руководителей космоса), тогда как ее усилия сосредоточиваются на обслуживании государственных предприятий, которое, в определенной степени, считается более важным, чем долгосрочные интересы государства. Читайте больше на Facebook-странице автора.

Дейв Боумэн
Вечность назад

Тем временем частная компания Firefly Aerospace провела испытания двигателя для ракеты-носителя Firefly Alpha. https://www.youtube.com/watch?v=0JRpjKsxK2A Краткая справка: Firefly Aerospace (ранее — Firefly Space Systems) — частная аэрокосмическая компания, основанная в Остине (Техас, США). Выкуплена украинским предпринимателем Максимом Поляковым. 17 мая 2018 года компания Firefly Aerospace открыла в Днепре (Украина) научно-исследовательский центр. Центр оборудован самым большим промышленным 3D-принтером в Украине, предназначенным для высококачественной печати металлом. Также у компании есть офисы в Вашингтоне и Токио. Firefly Alpha: Кислородно-керосиновая ракета Firefly Alpha должна выводить до 1000 кг груза на низкую околоземную орбиту и до 600 кг на солнечно-синхронную орбиту. В конструкции ракеты используются композитные материалы — в том числе, углеродное волокно. Для упрощения конструкции двигателя используется технология вытеснения, при которой сжатый газ вытесняет горючее и окислитель из баков, позволяя обойтись без турбонасоса. Дополнительным новшеством ракеты является использование клиновоздушного ракетного двигателя, который увеличивает её эффективность.Первый пуск ракеты запланирован на 2019 год, а заявленная стоимость одного пуска составляет 15 млн $.

Фёдор Дмитриевич
Вечность назад

Дякуємо за статтю. Нажаль все що ми можемо зробити - це очікувати змін в законодавстві та приваблення інвесторів.

Показать скрытые комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить Отмена
[X]
If you were unable to log in, try this link.