Конкурент SpaceX — компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь ракети

В закладки

Àìåðèêàíñüêà ïðèâàòíà êîñì³÷íà êîìïàí³ÿ Rocket Lab âïåðøå ïîâåðíóëà íà Çåìëþ ïåðøèé ñòóï³íü âëàñíî¿ ðàêåòè-íîñ³ÿ — Electron.

Óêðà¿íñüêà ïðàâäà

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

3
Войдите, чтобы видеть ещё 9 комментариев, участвовать в обсуждении и не видеть рекламу.
Фёдор Дмитриевич
Вечность назад

Всё же Rocket Lab совсем не конкурент SpaceX.

Показать скрытые комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить Отмена
[X]
If you were unable to log in, try this link.